Изгревът

From the Blog

До всички заинтересовани лица

В изпълнение на проект „Подобряване достъпа до заетост чрез осигуряване на подходящи обучения и устойчиви работни места в Гермето ООД“ е обявена процедура „Публична покана“ на 18.05.2018 г.

Процедурата е с наименование „Доставка на оборудване, обзавеждане, ДНА“.

Процедурата се осъществява в изпълнение на Административен договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.003-3018-C01 за реализацията на проект „Подобряване достъпа до заетост чрез осигуряване на подходящи обучения и устойчиви работни места в Гермето ООД“, финансиран по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Процедурата включва доставка на оборудване, обзавеждане, ДНА, в 4 обособени позиции, в изпълнение на проект „Подобряване достъпа до заетост чрез осигуряване на подходящи обучения и устойчиви работни места в Гермето ООД“, а именно:

Обособена позиция 1: Доставка и монтаж на специализиран софтуер и хардуер и преносими компютри.

Обособена позиция 2: Доставка и монтаж на оборудване за конферентна зала.

Обособена позиция 3: Доставка и монтаж на оборудване за ресторант.

Обособена позиция 4: Доставка и монтаж на оборудване за перално стопанство.

            Пълна информация за всички обособени позиции и за публичната покана, ведно с пълния комплект документи за участие може да намерите на следните адреси:

 1. Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bg

и

2. Единен информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз на Република България – https://www.eufunds.bg

 

В процедурата за определяне на изпълнител може да участва като подаде оферта, всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява доставки,  съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.

            Краен срок за подаване на оферти: 26.05.2018 г., 23:59 часа.

 

–––––––––––-–––––– www.eufunds.bg ––––––––––––––––

Проект  „Подобряване достъпа до заетост чрез осигуряване на подходящи обучения и устойчиви работни места в „Гермето“ ООД“, Административен договор BG05M9OP001-1.003-3018-С01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.