Изгревът

From the Blog

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ ЗА СТАРТИРАНЕ НА ПРОЕКТ

ОСИГУРЯВАНЕ НА НОВИ РАБОТНИ МЕСТА И УСТОЙЧИВА ЗАЕТОСТ В „ГЕРМЕТО“ ООД

„Гермето“ ООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020, процедура чрез подбор на проекти BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015“, за изпълнение на проект „Подобряване достъпа до заетост чрез осигуряване на подходящи обучения и устойчиви работни места в „Гермето“ ООД“, BG05M9OP001-1.003-3018, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Проектът на „Гермето“ ООД ще осигури по-висока заетост и ще намали бедността и насърчи социалното включване като осигури устойчиви работни места и подходящо обучение. Чрез проектното си предложение дружеството ще осигури устойчива заетост на лицата от целевата група, съставена от общо 20 лица. Същата включва три специфични категории, а именно: безработни или неактивни лица на възраст над 54г. – 4 лица; безработни или неактивни младежи до 29 г. – З лица продължително безработни и неактивни – З лица. В процентно отношение целевата група е съставена от 50% от специфичните категории. Всички специфични категории в целевата ни група са обединени от няколко общи проблеми:
1) неравностойното им положение;
2) нужда от поне минимален месечен доход;
3) нужда от заетост на устойчиво трудово правоотношение;
4) нужда от социално сближаване;
5) нужда от подходящо обучение за повишаване на квалификацията и уменията им.

Проектът ни е насочен към решаване на всички гореизброени проблеми и нужди на специфичните категории. Осигурява им се равнопоставеност на пазара на труда, устойчиво работно място, което от своя страна осигурява и минимален месечен доход. Лицата от специфичните категории и тези, не попадащи в такива (10 лица), ще бъдат наети при равни условия без допускане на дискриминация относно пол, възраст, раса, религия и др. Това ще доведе до социално сближаване на лицата от целевата група, тъй като ще бъдат наети в едно и също дружество. В обобщение – целта на проекта е да осигури устойчиви работни места на лица между 30 и 54г.,лица над 54г.,младежи до 29 г. и продължително безработни и неактивни лица чрез нетно увеличение на броя на персонала в „Гермето“ ООД. Дейностите, които ще бъдат изпълнявани, за да се постигнат целите са:
– наемане на безработни или неактивни лица за период от 12месеца;
– предоставяне на професионално обучение на вече наетите по проекта лица;
– предоставяне на обучение на вече наетите по проекта лица по ключови компетентности;
– закупуване на оборудване, обзавеждане, ДНА и стопански инвентар, свързани със създаването на нови работни места;
– организация и управление на проекта;
– информиране и публичност.

Проектното ни предложение има за цел да осигури устойчиви работни места за безработни или неактивни лица, подходящо обучение за тях, чрез разкриване на нови работни места. В съответствие със специфичните цели на Процедура „Ново работно място 2015“ реализацията на проект „Подобряване достъпа до заетост чрез осигуряване на подходящи обучения и устойчиви работни места в „Гермето“ ООД“ ще допринесе за постигане на следните специфични цели:
– осигуряване на работни места на безработни или неактивни лица на възраст между 30 и 54 години;
– осигуряване на работни места на безработни или неактивни лица на възраст над 54 години;
– осигуряване на работни места за безработни или неактивни младежи до 29 години;
– запазване на не по-малко от 10 работни места за период от минимум 12 месеца след приключване на дейностите по проекта.
Целите на проектното ни предложение се основават на два от трите стълба на стратегията на ОП РЧР, а именно – създаване на по – висока заетост и намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване. Резултатите от посочените дейности изцяло покриват заложените цели – осигуряване на 20 работни места за 12 месеца и на минимум 10 работни места след приключване на дейностите по проекта за лица от целевата група – безработни или неактивни лица, включващи и три специфични категории – лица над 54 г., младежи до 29 г. и продължително безработни и неактивни лица. Успешното приключване на проекта е в пряка зависимост от постигнатите резултати по дейност „Организация и управление“. Резултатите от дейностите „Професионално обучение“ и „Ключови компетентности“ се допълват: Предвидените за професионално обучение лица (18) и тези за обучение по ключови компетентности (19) получават адекватно професионално обучение, за да бъдат уверени на работно си място и полезни за клиентите, които ще обслужват. Резултат ще бъде и получаването на документ, удостоверяващ получената квалификация и/ или преминато обучение. Резултат от дейност 5 ще бъде подходящо оборудвани и обзаведени работни места, за да отговаря едно работно място на минималните изисквания за ергономичност. Ефективност, ефикасност и икономичност: на разходваните ресурси се постигат при използването на машини от висок клас следователно резултат от дейността ще е и по – ниското ниво на разходи за предприятието и много по – ниското ниво на замърсяване на околната среда. Резултатът на дейност „Информация и публичност“ осигурява осведоменост на обществеността за ползите от проекта. Всички специфични категории в целевата ни група са обединени от няколко общи проблеми:
1) неравностойното им положение на пазара на труда;
2) нужда от поне минимален месечен доход;
3) нужда от дългосрочна и устойчива заетост;
4) нужда от социално сближаване;
5) нужда от подходящо обучение за повишаване на квалификацията и уменията им.
Проектът ни, чрез заложените в изпълнение на целите дейности, е насочен към решаване на всички гореизброени проблеми и задоволяване нуждите на лицата от целевата група.

Проектът стартира на 05.12.2017 г. и е със срок на изпълнение до 31.12.2018 .

Проект „Подобряване достъпа до заетост чрез осигуряване на подходящи обучения и устойчиви работни места в „Гермето“ ООД“, BG05M9OP001-1.003-3018, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, е на обща стойност 364 398,90 лева, от които:

Финансиране от Европейския социален фонд: 309 739,09 лева
Национално съфинансиране: 54 659,81 лева.

 

–––––––––––-–––––– www.eufunds.bg ––––––––––––––––

 

Проект  „Подобряване достъпа до заетост чрез осигуряване на подходящи обучения и устойчиви работни места в „Гермето“ ООД“, BG05M9OP001-1.003-3018, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.