Изгревът

From the Blog

Прессъобщение / информация за напредъка по проект

„ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ЗАЕТОСТ ЧРЕЗ ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОДХОДЯЩИ ОБУЧЕНИЯ И УСТОЙЧИВИ РАБОТНИ МЕСТА В ГЕРМЕТО ООД“, АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР BG05M9OP001-1.003-3018-C02

В изпълнение на проект „Подобряване достъпа до заетост чрез осигуряване на подходящи обучения и устойчиви работни места в Гермето ООД“, Административен договор BG05M9OP001-1.003-3018-C02, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, към 28.11.2018 г. са извършени дейностите по предоставяне на обучения за придобиване на първа или втора квалификационна степен и обучение по част от професия по първа, втора или трета квалификационна степен. Предоставените обучения са за общо 17 от вече наетите по проекта лица, за следните професии:

  • „Хотелиер“, специалност „Организация на дейностите в места за настаняване“ – 1 лице;
  • „Камериер“, специалност „Хотелиерство“ – 2 лица;
  • „Ресторантьор“, специалност „Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечение“ – 2 лица;
  • „Техник компютърни системи“, специалност „Компютърни мрежи“ – 5 лица;
  • „Музикален оформител“, специалност „Музикално оформление“ – 1 лице;
  • „Снабдител“, специалност „Снабдител“ – 1 лице;
  • „Сервитьор – барман“, специалност „Обслужване на заведения в обществено хранене“ – 3 лица;
  • „Работник в заведенията за хранене и развлечения“, специалност „Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения“ – 2 лица.

За удостоверяване придобиването на първа или втора квалификационна степен и обучение по част от професия по първа, втора или трета квалификационна степен, всяко от лицата получи документ за успешно преминато обучение.

С предоставянето на гореописаните обучения се изпълнява Дейност 3 „Предоставяне на професионално обучение за придобиване на първа или втора квалификационна степен и обучение по част от професия по първа, втора или трета квалификационна степен на вече наетите по проекта лица“ от проекта.

Изпълнението на дейностите по проекта ще продължи до 31.12.2018 г., когато приключва изпълнението на горецитирания Административен договор.

 

 

–––––––––––-–––––– www.eufunds.bg ––––––––––––––––

Проект „Подобряване достъпа до заетост чрез осигуряване на подходящи обучения и устойчиви работни места в Гермето ООД“, Административен договор BG05M9OP001-1.003-3018-C02, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.