Изгревът

From the Blog

Прессъобщение / информация за напредъка по проект

„ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ЗАЕТОСТ ЧРЕЗ ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОДХОДЯЩИ ОБУЧЕНИЯ И УСТОЙЧИВИ РАБОТНИ МЕСТА В ГЕРМЕТО ООД“, АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР BG05M9OP001-1.003-3018-C02

На 31.12.2018 г. „Гермето“ ООД в качеството си на Бенефициент, успешно приключи изпълнението на проект „Подобряване достъпа до заетост чрез осигуряване на подходящи обучения и устойчиви работни места в Гермето ООД“, Административен договор BG05M9OP001-1.003-3018-C02, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Проектът имаше за цел да осигури устойчиви работни места за безработни или неактивни лица, подходящо обучение за тях, чрез разкриване на нови работни места. В изпълнение първоначално бе осигурена заетост на 20 новонаети лица, а в последствие – на 40 новонаети лица, като ще бъдат осигурени минимум 20 работни места за период не по-малък от 12 месеца след приключване на дейностите по проекта. По настоящия проект за периода от 05.12.2017 г. до 31.13.2018 г., бяха изпълнени заложените дейности, а именно:

  • Дейност 1 „Организация и управление на проекта“;
  • Дейност 2 „Идентифициране и наемане на безработни или неактивни лица за период от 12 месеца“;
  • Дейност 3 „Предоставяне на професионално обучение за придобиване на първа или втора квалификационна степен и обучение по част от професия по първа, втора или трета квалификационна степен на вече наетите по проекта лица“;
  • Дейност 4 „Предоставяне на обучение на вече наетите по проекта лица по ключови компетентности съгласно Европейската квалификационна рамка по: Ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици“, Ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност“;
  • Дейност 5 „Закупуване на оборудване, обзавеждане, ДНА и стопански инвентар, свързани със създаването на нови работни места“;
  • Дейност 6 „Информиране и публичност“.

В резултат бе осигурена заетост на общо 41 новонаети лица; предоставено професионално обучение за придобиване на първа или втора квалификационна степен и обучение по част от професия по първа, втора или трета квалификационна степен на 17 от вече наетите по проекта лица; предоставено обучение по Ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици“ на 13 от вече наетите по проекта лица; предоставено обучение по Ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност“ на 39 от вече наетите по проекта лица; закупено оборудване, обзавеждане, ДНА и стопански инвентар, свързани със създаването на новите работни места; както и организация и управление на проекта и информиране и публичност.

До 31.01.2019 г. ще бъде извършено окончателно отчитане на изпълнените по настоящия проект дейности, като за целта ще бъда подаден окончателен отчет в системата на ИСУН 2020.

 

–––––––––––-–––––– www.eufunds.bg ––––––––––––––––

Проект „Подобряване достъпа до заетост чрез осигуряване на подходящи обучения и устойчиви работни места в Гермето ООД“, Административен договор BG05M9OP001-1.003-3018-C02, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.