Изгревът

From the Blog

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ ПО ПРОЕКТ

ОСИГУРЯВАНЕ НА НОВИ РАБОТНИ МЕСТА И УСТОЙЧИВА ЗАЕТОСТ В „ГЕРМЕТО“ ООД

„Гермето“ ООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020, процедура чрез подбор на проекти BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015“, за изпълнение на проект „Подобряване достъпа до заетост чрез осигуряване на подходящи обучения и устойчиви работни места в „Гермето“ ООД“, BG05M9OP001-1.003-3018, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Във връзка с изпълнение на проекта, „Гермето“ ООД предвижда да назначи лица на трудов договор за 12 месеца на следните позиции /длъжности/:

  Длъжност Брой лица Изисквания
1 Организатор стопанска (хотелиерска) дейност – код по НКПД 24216011 1 Лице от 30 до 54г. възраст
2 Калкулант  – код по НКПД 43112001 1 Лице, навършило 54 г.

3

4

Камериер  – код по НКПД 51621003 2 Продължително безработно лице-1бр.

Лице от 30 до 54г. възраст – 1бр.

5 Гладач преса, помощник перално стопанство – код по НКПД 91210001 1 Лице, навършило 54 г.
6 Организатор стопанска (ресторантска) дейност – код по НКПД 24216011 1 Лице от 30 до 54г. възраст
7 Организатор конференции и събития– код по НКПД 33323001 1 Лице от 30 до 54г. възраст
8 Майстор готвач – код по НКПД 34342003 1 Продължително безработно лице

9

10

11

12

13

Оператор, мрежа база данни – код по НКПД 35133002 5 Лице, навършило 54 г. – 1бр.

Лице от 30 до 54г. възраст – 4бр.

14 Оператор електронна аудио-визуална техника – код по НКПД 35213016 1 Лице, ненавършило 29 г.
15 Снабдител, доставчик– код по НКПД  43212015 1 Лице от 30 до 54г. възраст

16

17

Сервитьор  – код по НКПД 51312004 2 Лице, ненавършило 29 г. – 1бр

Лице от 30 до 54г. възраст –1бр.

18 Барман – код по НКПД 51312001  1 Лице, ненавършило 29 г.

19

20

Работник кухня   – код по НКПД 94120003 2 Продължително безработно лице – 1бр.

Лице, навършило 54 г. – 1бр.

Лицата, които желаят да кандидатстват за работа по проекта, могат да изпращат молби и автобиографии на следния имейл: izgrevat@traffic.bg

Срок за кандидатстване: 30.03.2018

Допълнителна информация може да бъде получена на телефон 0889622554, Димитрова

 

–––––––––––-–––––– www.eufunds.bg ––––––––––––––––

 

Проект  „Подобряване достъпа до заетост чрез осигуряване на подходящи обучения и устойчиви работни места в „Гермето“ ООД“, BG05M9OP001-1.003-3018, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.