Изгревът

From the Blog

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ ПО ПРОЕКТ

ОСИГУРЯВАНЕ НА НОВИ РАБОТНИ МЕСТА И УСТОЙЧИВА ЗАЕТОСТ В „ГЕРМЕТО“ ООД

„Гермето“ ООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020, процедура чрез подбор на проекти BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015“, за изпълнение на проект „Подобряване достъпа до заетост чрез осигуряване на подходящи обучения и устойчиви работни места в „Гермето“ ООД“, BG05M9OP001-1.003-3018, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Във връзка с изпълнение на проекта, „Гермето“ ООД предвижда да назначи лица на трудов договор за 12 месеца на следните позиции /длъжности/:

  Длъжност Брой лица Изисквания
1 Камериер  – код по НКПД 51621003 1 Продължително безработно лице
2 Майстор готвач – код по НКПД 34342003 1 Продължително безработно лице
3 Работник кухня   – код по НКПД 94120003 1 Продължително безработно лице
Лицата, които желаят да кандидатстват за работа по проекта, могат да изпращат молби и автобиографии на следния имейл: izgrevat@traffic.bg

Срок за кандидатстване: 10.04.2018

Допълнителна информация може да бъде получена на телефон 0889622554, Димитрова

–––––––––––-–––––– www.eufunds.bg ––––––––––––––––

 

Проект  „Подобряване достъпа до заетост чрез осигуряване на подходящи обучения и устойчиви работни места в „Гермето“ ООД“, BG05M9OP001-1.003-3018, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.