Изгревът

From the Blog

Прессъобщение / информация за напредъка по проект

„ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ЗАЕТОСТ ЧРЕЗ ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОДХОДЯЩИ ОБУЧЕНИЯ И УСТОЙЧИВИ РАБОТНИ МЕСТА В ГЕРМЕТО ООД“, АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР BG05M9OP001-1.003-3018-C02

Днес, 25.10.2018 г., е одобрено от УО на ОП РЧР 2014 – 2020, искано от страна на „ГЕРМЕТО“ ООД изменение на Административен договор BG05M9OP001-1.003-3018-C01, проект „Подобряване достъпа до заетост чрез осигуряване на подходящи обучения и устойчиви работни места в „Гермето“ ООД“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

За одобреното изменение е подписано допълнително споразумение от УО и „ГЕРМЕТО“ ООД, което е отразено в системата на ИСУН с Договор номер BG05M9OP001-1.003-3018-C02. С изменението са одобрени 20 допълнителни работни места, с което общия брой на новонаетите по проекта лица става 40. Одобрени са и обучения по Ключова компетентност 4: „Дигитална компетентност“ на всички 20 от допълнително одобрените лица, както и разходи за трудова медицина за същите.

Изпълнението на дейностите по проекта ще продължи до 31.12.2018 г., когато приключва изпълнението на горецитирания Административен договор.

 

–––––––––––-–––––– www.eufunds.bg ––––––––––––––––

Проект „Подобряване достъпа до заетост чрез осигуряване на подходящи обучения и устойчиви работни места в Гермето ООД“, Административен договор BG05M9OP001-1.003-3018-C02, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.