Изгревът

From the Blog

Прессъобщение / информация за напредъка по проект

„ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ЗАЕТОСТ ЧРЕЗ ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОДХОДЯЩИ ОБУЧЕНИЯ И УСТОЙЧИВИ РАБОТНИ МЕСТА В ГЕРМЕТО ООД“, АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР BG05M9OP001-1.003-3018-C02

В изпълнение на проект „Подобряване достъпа до заетост чрез осигуряване на подходящи обучения и устойчиви работни места в Гермето ООД“, Административен договор BG05M9OP001-1.003-3018-C02, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, към 11.12.2018 г. са извършени дейностите по обучение по ключова компетентност съгласно Европейската квалификационна рамка по: Ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици“. Предоставените обучения са за общо 13 от вече наетите по проекта лица.

На лицата бе предоставено обучение по английски език, включващо три нива на обучение – А1, А2 и В1. За удостоверяване успешно преминатото обучение по Ключова компетентност 2, всяко от лицата получи Сертификат за всяко ниво поотделно.

С предоставянето на гореописаните обучения се изпълнява част от Дейност 4 „Предоставяне на обучение на вече наетите по проекта лица по ключови компетентности съгласно Европейската квалификационна рамка по: Ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици“, Ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност“.

Изпълнението на останалите дейности по проекта ще продължи до 31.12.2018 г., когато приключва изпълнението на горецитирания Административен договор.

 

 

–––––––––––-–––––– www.eufunds.bg ––––––––––––––––

Проект „Подобряване достъпа до заетост чрез осигуряване на подходящи обучения и устойчиви работни места в Гермето ООД“, Административен договор BG05M9OP001-1.003-3018-C02, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.