Изгревът

From the Blog

Прессъобщение / информация за напредъка по проект

„ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ЗАЕТОСТ ЧРЕЗ ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОДХОДЯЩИ ОБУЧЕНИЯ И УСТОЙЧИВИ РАБОТНИ МЕСТА В ГЕРМЕТО ООД“, АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР BG05M9OP001-1.003-3018-C02

На 31.01.2019 г. във връзка с приключилото на 31.12.2018 г. изпълнение на проект „Подобряване достъпа до заетост чрез осигуряване на подходящи обучения и устойчиви работни места в „Гермето“ ООД“, Административен договор BG05M9OP001-1.003-3018-C02, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, в системата на ИСУН 2020 бе подадено искане за окончателно плащане, включващо технически и финансов отчет. Подаденото окончателно искане за плащане обхваща разходи за изпълнените по цитирания проект дейности, а именно:

  • Дейност 1 „Организация и управление на проекта“;
  • Дейност 2 „Идентифициране и наемане на безработни или неактивни лица за период от 12 месеца“;
  • Дейност 3 „Предоставяне на професионално обучение за придобиване на първа или втора квалификационна степен и обучение по част от професия по първа, втора или трета квалификационна степен на вече наетите по проекта лица“;
  • Дейност 4 „Предоставяне на обучение на вече наетите по проекта лица по ключови компетентности съгласно Европейската квалификационна рамка по: Ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици“, Ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност“;
  • Дейност 5 „Закупуване на оборудване, обзавеждане, ДНА и стопански инвентар, свързани със създаването на нови работни места“;
  • Дейност 6 „Информиране и публичност“.

С подаването на окончателното искане за плащане се отчитат изпълнените дейности и постигнатите с настоящия проект резултати пред УО на ОП РЧР 2014 – 2020.

 

 

–––––––––––-–––––– www.eufunds.bg ––––––––––––––––

Проект „Подобряване достъпа до заетост чрез осигуряване на подходящи обучения и устойчиви работни места в Гермето ООД“, Административен договор BG05M9OP001-1.003-3018-C02, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.