Изгревът

From the Blog

Прессъобщение / информация за напредъка по проект

„ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ЗАЕТОСТ ЧРЕЗ ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОДХОДЯЩИ ОБУЧЕНИЯ И УСТОЙЧИВИ РАБОТНИ МЕСТА В ГЕРМЕТО ООД“, АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР BG05M9OP001-1.003-3018-C01

В изпълнение на Административен договор BG05M9OP001-1.003-3018-C01, проект „Подобряване достъпа до заетост чрез осигуряване на подходящи обучения и устойчиви работни места в Гермето ООД“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, на 18.05.2018 г. бе обявена Публична покана номер 1 с наименование: „Доставка на оборудване, обзавеждане, ДНА“, в 4 обособени позиции, а именно:

Обособена позиция 1: Доставка и монтаж на специализиран софтуер и хардуер и преносими компютри.

Обособена позиция 2: Доставка и монтаж на оборудване за конферентна зала.

Обособена позиция 3: Доставка и монтаж на оборудване за ресторант.

Обособена позиция 4: Доставка и монтаж на оборудване за перално стопанство.

В резултат на проведената процедура и на база подадените оферти, за изпълнител по Обособена позиция 1, 2, 3 и 4 бе избран „САЙТРОН“ ООД. С избрания изпълнител са сключени договори на 10.08.2018 г.

На 15.08.2018 г. Изпълнителят извърши доставка и монтаж на всички активи в определените срокове, а „ГЕРМЕТО“ ООД одобри и прие доставените и монтирани активи, предмет на сключените договори. За обособени позиции 2, 3 и 4 Изпълнителят извърши обучения на персонала за ползването/ експлоатацията на доставените активи.

С доставените активи са обзаведени и оборудвани 20 работни места на новоназначените по проекта лица. С извършването на доставките е изпълнена част от Дейност 5 „Закупуване на оборудване, обзавеждане, ДНА и стопански инвентар, свързани със създаването на нови работни места“.

Изпълнението на дейностите по проекта ще продължи до 31.12.2018 г., когато приключва изпълнението на горецитирания Административен договор.

–––––––––––-–––––– www.eufunds.bg ––––––––––––––––

Проект „Подобряване достъпа до заетост чрез осигуряване на подходящи обучения и устойчиви работни места в Гермето ООД“, Административен договор BG05M9OP001-1.003-3018-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.