Изгревът

From the Blog

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ ПО ПРОЕКТ

ОСИГУРЯВАНЕ НА НОВИ РАБОТНИ МЕСТА И УСТОЙЧИВА ЗАЕТОСТ В „ГЕРМЕТО“ ООД

„Гермето“ ООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020, процедура чрез подбор на проекти BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015“, за изпълнение на проект „Подобряване достъпа до заетост чрез осигуряване на подходящи обучения и устойчиви работни места в „Гермето“ ООД“, BG05M9OP001-1.003-3018, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Във връзка с изпълнение на проекта, „Гермето“ ООД предвижда да назначи лица на трудов договор за 12 месеца на следните позиции /длъжности/:

  Длъжност Брой лица Изисквания
1 Организатор хотелиерска дейност 1 Лице от 30 до 54г. възраст

2

3

4

5

Администратор хотел 4 Лице, ненавършило 29 г. – 1бр.

Продължително безработно лице – 1бр.

Лице от 30 до 54г. възраст – 2бр.

6

7

Камериер 2 Продължително безработно лице – 1бр.

Лице от 30 до 54г. възраст – 1бр.

8 Гладач преса, помощник перално стопанство 1 Лице, навършило 54 г.
9 Организатор ресторантска дейност 1 Лице от 30 до 54г. възраст
10 Организатор празненства 1 Лице от 30 до 54г. възраст
11 Главен готвач 1 Лице от 30 до 54г. възраст
12 Счетоводител 1 Лице, навършило 54 г.
13 Готвач 1 Лице, навършило 54 г.
14 Помощник готвач 1 Лице от 30 до 54г. възраст

15

16

17

Сервитьор 3 Лице, ненавършило 29 г. – 1бр

Лице от 30 до 54г. възраст –2бр.

18 Барман 1 Лице, ненавършило 29 г. – 1бр.

19

20

Работник кухня 2 Продължително безработно лице – 1бр.

Лице, навършило 54 г. – 1бр.

Лицата, които желаят да кандидатстват за работа по проекта, могат да изпращат молби и автобиографии на следния имейл: izgrevat@traffic.bg

Срок за кандидатстване: 15.01.2018

Допълнителна информация може да бъде получена на телефон 0889622554, Димитрова

 

–––––––––––-–––––– www.eufunds.bg ––––––––––––––––

 

Проект  „Подобряване достъпа до заетост чрез осигуряване на подходящи обучения и устойчиви работни места в „Гермето“ ООД“, BG05M9OP001-1.003-3018, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.